Bovallstrand – utbyte av ponton – Februari 2016

© 2018 Rixöbryggan